*ST航通(600677)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-10-28 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:22.70 元  涨跌幅:4.90%   成交量(区间):11529.19万股  成交金额(区间):254904.59万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
6918.97 2.71% - - 6918.97
2
55次 54.55%
4415.73 1.73% - - 4415.73
3
0次 -
2563.90 1.01% - - 2563.90
4
10次 20.00%
2214.21 0.87% - - 2214.21
5
1次 100.00%
2153.82 0.84% - - 2153.82
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 0.00%
- - 7260.05 2.85% -7260.05
2
55次 54.55%
- - 4517.23 1.77% -4517.23
3
1次 100.00%
- - 4404.95 1.73% -4404.95
4
1次 0.00%
- - 3486.39 1.37% -3486.39
5
3次 66.67%
- - 2672.39 1.05% -2672.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 7.17% - 8.76% -4074.37