*ST航通(600677)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-01-08 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:15.26 元  涨跌幅:10.02%   成交量(区间):17739.28万股  成交金额(区间):261501.68万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
95次 47.37%
6383.73 2.44% - - 6383.73
2
22次 45.45%
4255.11 1.63% - - 4255.11
3
54次 51.85%
3087.29 1.18% - - 3087.29
4
15次 46.67%
2735.44 1.05% - - 2735.44
5
14次 42.86%
2100.92 0.80% - - 2100.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
106次 53.77%
- - 2935.09 1.12% -2935.09
2
28次 67.86%
- - 2721.85 1.04% -2721.85
3
59次 62.71%
- - 2555.62 0.98% -2555.62
4
85次 64.71%
- - 2030.80 0.78% -2030.80
5
2次 100.00%
- - 1567.49 0.60% -1567.49
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 7.10% - 4.52% 6751.64
2019-01-08 星期二  类型:换手率达20%的证券
收盘价:15.26 元  涨跌幅:10.02%   成交量:15249.27万股  成交金额:229779.21万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
95次 47.37%
6383.73 2.78% - - 6383.73
2
54次 51.85%
3079.47 1.34% - - 3079.47
3
22次 45.45%
2993.99 1.30% - - 2993.99
4
15次 46.67%
2609.22 1.14% - - 2609.22
5
14次 42.86%
2100.92 0.91% - - 2100.92
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
28次 67.86%
- - 2721.71 1.18% -2721.71
2
59次 62.71%
- - 2549.80 1.11% -2549.80
3
106次 53.77%
- - 2297.29 1.00% -2297.29
4
85次 64.71%
- - 2030.80 0.88% -2030.80
5
2次 100.00%
- - 1557.28 0.68% -1557.28
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 7.47% - 4.86% 6010.44