*ST航通(600677)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-12-17 星期二  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:8.42 元  涨跌幅:10.07%   成交量:3507.47万股  成交金额:28748.18万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
48次 60.42%
2063.52 7.18% - - 2063.52
2
17次 47.06%
1157.75 4.03% - - 1157.75
3
41次 56.10%
921.15 3.20% - - 921.15
4
25次 40.00%
847.16 2.95% - - 847.16
5
1次 100.00%
840.33 2.92% - - 840.33
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 1010.57 3.52% -1010.57
2
0次 -
- - 621.72 2.16% -621.72
3
1次 0.00%
- - 321.86 1.12% -321.86
4
1次 100.00%
- - 234.49 0.82% -234.49
5
7次 28.57%
- - 219.73 0.76% -219.73
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 20.28% - 8.38% 3421.53