*ST凯迪(000939)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-08-14 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.37 元  涨跌幅:5.38%   成交量(区间):11018.80万股  成交金额(区间):13844.20万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
11次 18.18%
595.04 4.30% 160.83 1.16% 434.21
2
79次 32.91%
329.16 2.38% 0.00 0.00% 329.16
3
5次 20.00%
306.05 2.21% 39.55 0.29% 266.50
4
60次 36.67%
268.36 1.94% 12.20 0.09% 256.17
5
3次 0.00%
254.00 1.83% 0.62 0.00% 253.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 50.00%
44.99 0.32% 261.92 1.89% -216.92
2
5次 20.00%
0.00 0.00% 221.91 1.60% -221.91
3
2次 50.00%
3.11 0.02% 219.25 1.58% -216.14
4
1次 100.00%
94.74 0.68% 193.22 1.40% -98.48
5
11次 18.18%
595.04 4.30% 160.83 1.16% 434.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1895.46 13.69% 1109.50 8.01% 785.96