*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-05-28 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.11 元  涨跌幅:-4.96%   成交量(区间):5463.12万股  成交金额(区间):12269.92万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
311.07 2.54% 300.03 2.45% 11.03
2
1次 0.00%
302.61 2.47% 64.36 0.52% 238.25
3
5次 20.00%
248.81 2.03% 248.60 2.03% 0.21
4
2次 0.00%
219.46 1.79% 216.00 1.76% 3.46
5
1次 100.00%
211.12 1.72% 29.02 0.24% 182.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 2012.57 16.40% -2012.57
2
0次 -
0.22 0.00% 1200.27 9.78% -1200.05
3
0次 -
311.07 2.54% 300.03 2.45% 11.03
4
5次 20.00%
248.81 2.03% 248.60 2.03% 0.21
5
2次 0.00%
219.46 1.79% 216.00 1.76% 3.46
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1293.29 10.54% 4070.85 33.18% -2777.56