*ST中绒(000982)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-05-16 星期三  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.46 元  涨跌幅:-5.02%   成交量(区间):5905.11万股  成交金额(区间):15229.43万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
209.93 1.38% 0.00 0.00% 209.93
2
7次 57.14%
202.30 1.33% 3.45 0.02% 198.85
3
3次 66.67%
191.66 1.26% 2.45 0.02% 189.22
4
2次 50.00%
174.51 1.15% 162.71 1.07% 11.81
5
51次 35.29%
159.03 1.04% 130.83 0.86% 28.20
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
323次 46.44%
0.00 0.00% 3658.00 24.02% -3658.00
2
4次 75.00%
1.37 0.01% 381.52 2.51% -380.15
3
0次 -
0.00 0.00% 329.17 2.16% -329.17
4
2次 0.00%
0.35 0.00% 270.09 1.77% -269.74
5
0次 -
0.00 0.00% 259.00 1.70% -259.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 939.15 6.17% 5197.20 34.13% -4258.05