*ST宏图(600122)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-05-07 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.17 元  涨跌幅:-4.88%   成交量(区间):686.01万股  成交金额(区间):830.52万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
49.19 5.92% - - 49.19
2
4次 0.00%
31.75 3.82% - - 31.75
3
3次 33.33%
30.45 3.67% - - 30.45
4
17次 52.94%
27.13 3.27% - - 27.13
5
2次 0.00%
24.00 2.89% - - 24.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 28.57%
- - 51.83 6.24% -51.83
2
42次 26.19%
- - 48.39 5.83% -48.39
3
0次 -
- - 48.39 5.83% -48.39
4
0次 -
- - 27.09 3.26% -27.09
5
58次 41.38%
- - 26.39 3.18% -26.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 19.57% - 24.33% -39.57