ST中天(600856)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-08-19 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.12 元  涨跌幅:-4.93%   成交量(区间):1927.81万股  成交金额(区间):4171.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
932.90 22.36% - - 932.90
2
14次 35.71%
217.50 5.21% - - 217.50
3
268次 50.75%
190.58 4.57% - - 190.58
4
6次 16.67%
117.15 2.81% - - 117.15
5
5次 40.00%
106.00 2.54% - - 106.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 60.00%
- - 955.86 22.91% -955.86
2
4次 50.00%
- - 144.84 3.47% -144.84
3
0次 -
- - 138.86 3.33% -138.86
4
0次 -
- - 128.64 3.08% -128.64
5
0次 -
- - 124.23 2.98% -124.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 37.49% - 35.77% 71.70