ST中天(600856)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-08-28 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.26 元  涨跌幅:5.12%   成交量(区间):7032.47万股  成交金额(区间):14879.03万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
9次 22.22%
1852.10 12.45% - - 1852.10
2
0次 -
782.30 5.26% - - 782.30
3
16次 75.00%
447.30 3.01% - - 447.30
4
10次 70.00%
385.25 2.59% - - 385.25
5
3次 33.33%
354.87 2.39% - - 354.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 70.00%
- - 348.21 2.34% -348.21
2
3次 33.33%
- - 234.58 1.58% -234.58
3
1次 100.00%
- - 191.14 1.28% -191.14
4
1次 0.00%
- - 146.91 0.99% -146.91
5
2次 100.00%
- - 127.08 0.85% -127.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 25.69% - 7.04% 2773.91