ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2012-02-14 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:8.12 元  涨跌幅:10.03%   成交量(区间):5368.36万股  成交金额(区间):40479.19万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
8591.33 21.22% - - 8591.33
2
0次 -
1457.98 3.60% - - 1457.98
3
3次 66.67%
1108.45 2.74% - - 1108.45
4
0次 -
978.14 2.42% - - 978.14
5
5次 40.00%
891.66 2.20% - - 891.66
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 6564.90 16.22% -6564.90
2
0次 -
- - 1536.81 3.80% -1536.81
3
996次 41.37%
- - 585.69 1.45% -585.69
4
4次 0.00%
- - 523.97 1.29% -523.97
5
16次 31.25%
- - 451.83 1.12% -451.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 32.18% - 23.87% 3364.37
2012-02-14 星期二  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:8.12 元  涨跌幅:10.03%   成交量:2393.43万股  成交金额:19056.94万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
1108.45 5.82% - - 1108.45
2
0次 -
977.79 5.13% - - 977.79
3
5次 40.00%
891.66 4.68% - - 891.66
4
1次 0.00%
770.50 4.04% - - 770.50
5
2次 50.00%
571.20 3.00% - - 571.20
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 798.81 4.19% -798.81
2
16次 31.25%
- - 425.57 2.23% -425.57
3
9次 11.11%
- - 315.08 1.65% -315.08
4
4次 50.00%
- - 280.95 1.47% -280.95
5
996次 41.37%
- - 265.17 1.39% -265.17
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 22.67% - 10.94% 2234.02