ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2013-02-20 星期三  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.82 元  涨跌幅:10.02%   成交量:3938.47万股  成交金额:22597.07万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
996次 41.37%
2036.25 9.01% - - 2036.25
2
996次 41.37%
1554.39 6.88% - - 1554.39
3
996次 41.37%
1457.21 6.45% - - 1457.21
4
996次 41.37%
1157.83 5.12% - - 1157.83
5
996次 41.37%
1117.55 4.95% - - 1117.55
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
143次 43.36%
- - 1200.22 5.31% -1200.22
2
1次 0.00%
- - 261.16 1.16% -261.16
3
0次 -
- - 260.43 1.15% -260.43
4
5次 40.00%
- - 232.00 1.03% -232.00
5
1次 0.00%
- - 195.13 0.86% -195.13
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 32.41% - 9.51% 5174.32