ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-03-05 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:7.90 元  涨跌幅:5.33%   成交量(区间):38638.76万股  成交金额(区间):286497.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
996次 41.37%
22498.84 7.85% - - 22498.84
2
996次 41.37%
6628.24 2.31% - - 6628.24
3
996次 41.37%
4841.99 1.69% - - 4841.99
4
996次 41.37%
4606.99 1.61% - - 4606.99
5
7次 57.14%
4081.84 1.42% - - 4081.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
9次 77.78%
- - 5264.45 1.84% -5264.45
2
0次 -
- - 4812.53 1.68% -4812.53
3
7次 57.14%
- - 4390.96 1.53% -4390.96
4
4次 25.00%
- - 4331.82 1.51% -4331.82
5
28次 60.71%
- - 4077.64 1.42% -4077.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 14.89% - 7.99% 19780.51