ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-08-07 星期五  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.92 元  涨跌幅:10.07%   成交量:18271.55万股  成交金额:87089.33万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 20.00%
13879.25 15.94% - - 13879.25
2
0次 -
4677.24 5.37% - - 4677.24
3
9次 33.33%
3137.29 3.60% - - 3137.29
4
4次 50.00%
2986.49 3.43% - - 2986.49
5
25次 40.00%
2759.79 3.17% - - 2759.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
19次 36.84%
- - 1171.97 1.35% -1171.97
2
1次 100.00%
- - 1131.23 1.30% -1131.23
3
1次 100.00%
- - 976.36 1.12% -976.36
4
1次 100.00%
- - 935.07 1.07% -935.07
5
2次 0.00%
- - 755.26 0.87% -755.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 31.51% - 5.71% 22470.17