ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-10-19 星期一  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:5.03 元  涨跌幅:3.93%   成交量(区间):80359.72万股  成交金额(区间):393684.31万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
10088.71 2.56% - - 10088.71
2
8次 75.00%
7771.44 1.97% - - 7771.44
3
46次 34.78%
6327.72 1.61% - - 6327.72
4
1次 0.00%
5814.06 1.48% - - 5814.06
5
18次 33.33%
4994.13 1.27% - - 4994.13
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 8642.78 2.20% -8642.78
2
8次 75.00%
- - 6662.44 1.69% -6662.44
3
18次 33.33%
- - 5094.39 1.29% -5094.39
4
996次 41.37%
- - 4506.72 1.14% -4506.72
5
29次 27.59%
- - 4503.89 1.14% -4503.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 8.89% - 7.47% 5585.82