*ST商城(600306)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-12-24 星期四  类型:换手率达20%的证券
收盘价:29.25 元  涨跌幅:10.00%   成交量:6079.41万股  成交金额:177802.80万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 40.00%
14999.40 8.44% - - 14999.40
2
45次 28.89%
6284.95 3.53% - - 6284.95
3
0次 -
6122.24 3.44% - - 6122.24
4
634次 44.48%
4272.18 2.40% - - 4272.18
5
3次 0.00%
4121.62 2.32% - - 4121.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 66.67%
- - 8640.94 4.86% -8640.94
2
3次 0.00%
- - 8193.25 4.61% -8193.25
3
0次 -
- - 7297.58 4.10% -7297.58
4
4次 25.00%
- - 6233.18 3.51% -6233.18
5
1次 100.00%
- - 5850.00 3.29% -5850.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 20.13% - 20.37% -414.57