*ST津滨(000897)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2016-01-11 星期一  类型:振幅值达15%的证券
收盘价:6.01 元  涨跌幅:4.16%   成交量:14509.17万股  成交金额:86827.73万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
7353.25 8.47% 1.15 0.00% 7352.10
2
4次 100.00%
5280.36 6.08% 4.76 0.01% 5275.60
3
8次 37.50%
4063.00 4.68% 6.06 0.01% 4056.94
4
675次 60.89%
1197.23 1.38% 0.00 0.00% 1197.23
5
0次 -
1069.33 1.23% 0.61 0.00% 1068.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 2051.73 2.36% -2051.73
2
0次 -
15.08 0.02% 1825.52 2.10% -1810.44
3
10次 80.00%
8.71 0.01% 1231.04 1.42% -1222.33
4
1次 0.00%
33.79 0.04% 1075.52 1.24% -1041.73
5
1次 100.00%
493.15 0.57% 1038.40 1.20% -545.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19513.91 22.47% 7234.80 8.33% 12279.11
2016-01-11 星期一  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.01 元  涨跌幅:4.16%   成交量:14509.17万股  成交金额:86827.73万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
7353.25 8.47% 1.15 0.00% 7352.10
2
4次 100.00%
5280.36 6.08% 4.76 0.01% 5275.60
3
8次 37.50%
4063.00 4.68% 6.06 0.01% 4056.94
4
675次 60.89%
1197.23 1.38% 0.00 0.00% 1197.23
5
0次 -
1069.33 1.23% 0.61 0.00% 1068.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 2051.73 2.36% -2051.73
2
0次 -
15.08 0.02% 1825.52 2.10% -1810.44
3
10次 80.00%
8.71 0.01% 1231.04 1.42% -1222.33
4
1次 0.00%
33.79 0.04% 1075.52 1.24% -1041.73
5
1次 100.00%
493.15 0.57% 1038.40 1.20% -545.26
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19513.91 22.47% 7234.80 8.33% 12279.11