ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-04-13 星期四  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.15 元  涨跌幅:10.08%   成交量:25229.73万股  成交金额:101562.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
29次 37.93%
9987.57 9.83% - - 9987.57
2
2次 50.00%
8304.05 8.18% - - 8304.05
3
2次 0.00%
5710.92 5.62% - - 5710.92
4
2次 0.00%
4407.01 4.34% - - 4407.01
5
4次 75.00%
3342.52 3.29% - - 3342.52
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
- - 1269.07 1.25% -1269.07
2
0次 -
- - 1260.96 1.24% -1260.96
3
2次 50.00%
- - 960.66 0.95% -960.66
4
6次 16.67%
- - 814.21 0.80% -814.21
5
0次 -
- - 806.32 0.79% -806.32
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 31.26% - 5.03% 26640.84