ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-02-26 星期二  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:1.61 元  涨跌幅:10.27%   成交量:35520.44万股  成交金额:55007.61万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 25.00%
7118.92 12.94% - - 7118.92
2
4次 75.00%
1879.00 3.42% - - 1879.00
3
2次 50.00%
1595.27 2.90% - - 1595.27
4
27次 55.56%
1440.93 2.62% - - 1440.93
5
5次 20.00%
1030.12 1.87% - - 1030.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 85.71%
- - 2118.50 3.85% -2118.50
2
0次 -
- - 516.49 0.94% -516.49
3
1次 0.00%
- - 446.43 0.81% -446.43
4
0次 -
- - 437.51 0.80% -437.51
5
3次 66.67%
- - 373.22 0.68% -373.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 23.75% - 7.08% 9172.09