*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-03-05 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:4.79 元  涨跌幅:10.11%   成交量(区间):10338.00万股  成交金额(区间):42070.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
13次 23.08%
1330.86 3.16% 2.18 0.01% 1328.68
2
12次 25.00%
1046.69 2.49% 1097.07 2.61% -50.38
3
22次 36.36%
796.64 1.89% 16.30 0.04% 780.34
4
45次 35.56%
754.16 1.79% 0.40 0.00% 753.75
5
4次 25.00%
740.45 1.76% 1582.70 3.76% -842.25
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 25.00%
740.45 1.76% 1582.70 3.76% -842.25
2
12次 25.00%
1046.69 2.49% 1097.07 2.61% -50.38
3
0次 -
359.08 0.85% 834.88 1.98% -475.80
4
20次 35.00%
559.96 1.33% 657.50 1.56% -97.54
5
822次 47.57%
25.48 0.06% 470.77 1.12% -445.28
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5613.32 13.34% 4661.79 11.08% 951.53