*ST津滨(000897)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-03-25 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.55 元  涨跌幅:-4.85%   成交量(区间):1752.00万股  成交金额(区间):4676.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
204.00 4.36% 0.00 0.00% 204.00
2
0次 -
116.72 2.50% 13.11 0.28% 103.61
3
1次 0.00%
93.54 2.00% 1.34 0.03% 92.20
4
1次 0.00%
70.50 1.51% 8.52 0.18% 61.98
5
4次 75.00%
70.46 1.51% 13.31 0.28% 57.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
1.30 0.03% 185.39 3.96% -184.09
2
705次 37.16%
25.28 0.54% 131.78 2.82% -106.50
3
0次 -
0.00 0.00% 88.90 1.90% -88.90
4
0次 -
0.00 0.00% 64.65 1.38% -64.65
5
8次 62.50%
0.05 0.00% 62.26 1.33% -62.21
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 581.85 12.44% 569.26 12.17% 12.59