*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-05-13 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.12 元  涨跌幅:-4.88%   成交量(区间):13650.00万股  成交金额(区间):44462.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
5232.00 11.77% 0.00 0.00% 5232.00
2
1次 0.00%
2244.97 5.05% 4.61 0.01% 2240.36
3
46次 45.65%
1312.58 2.95% 15.01 0.03% 1297.57
4
5次 40.00%
753.59 1.69% 8.85 0.02% 744.73
5
875次 28.91%
540.08 1.21% 305.66 0.69% 234.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
0.00 0.00% 690.31 1.55% -690.31
2
6次 33.33%
13.37 0.03% 376.14 0.85% -362.78
3
0次 -
2.26 0.01% 316.79 0.71% -314.52
4
4次 75.00%
1.16 0.00% 306.85 0.69% -305.69
5
875次 28.91%
540.08 1.21% 305.66 0.69% 234.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10100.01 22.72% 2024.23 4.55% 8075.78