*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-02-12 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.45 元  涨跌幅:5.15%   成交量(区间):1570.27万股  成交金额(区间):3560.73万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 40.00%
304.40 8.55% 0.00 0.00% 304.40
2
9次 44.44%
227.44 6.39% 127.92 3.59% 99.51
3
20次 35.00%
188.12 5.28% 4.62 0.13% 183.49
4
16次 56.25%
156.46 4.39% 0.00 0.00% 156.46
5
1次 0.00%
116.97 3.28% 10.60 0.30% 106.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 129.83 3.65% -129.83
2
9次 44.44%
227.44 6.39% 127.92 3.59% 99.51
3
8次 25.00%
84.74 2.38% 88.36 2.48% -3.63
4
1次 0.00%
0.00 0.00% 68.62 1.93% -68.62
5
1次 0.00%
0.00 0.00% 67.01 1.88% -67.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1078.12 30.28% 496.97 13.96% 581.15