ST刚泰(600687)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-04-19 星期五  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.62 元  涨跌幅:-4.99%   成交量(区间):6000.87万股  成交金额(区间):21824.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
23次 47.83%
362.72 1.66% - - 362.72
2
4次 25.00%
308.42 1.41% - - 308.42
3
934次 36.94%
286.94 1.31% - - 286.94
4
139次 33.81%
238.49 1.09% - - 238.49
5
7次 57.14%
219.95 1.01% - - 219.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
- - 1003.81 4.60% -1003.81
2
6次 50.00%
- - 558.78 2.56% -558.78
3
385次 55.06%
- - 543.65 2.49% -543.65
4
7次 42.86%
- - 383.40 1.76% -383.40
5
0次 -
- - 323.66 1.48% -323.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 6.49% - 12.89% -1396.78