*ST刚泰(600687)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-07-01 星期一  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:2.14 元  涨跌幅:-4.89%   成交量:3840.20万股  成交金额:8361.89万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
17次 52.94%
250.51 3.00% - - 250.51
2
126次 33.33%
162.20 1.94% - - 162.20
3
709次 37.09%
156.29 1.87% - - 156.29
4
612次 36.44%
149.99 1.79% - - 149.99
5
18次 55.56%
117.56 1.41% - - 117.56
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
- - 251.82 3.01% -251.82
2
612次 36.44%
- - 152.96 1.83% -152.96
3
6次 16.67%
- - 122.30 1.46% -122.30
4
14次 50.00%
- - 112.33 1.34% -112.33
5
4次 50.00%
- - 109.53 1.31% -109.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 10.00% - 8.96% 87.60