*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2013-02-21 星期四  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.39 元  涨跌幅:8.86%   成交量:3618.57万股  成交金额:22360.01万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 46.67%
603.16 2.70% - - 603.16
2
3次 66.67%
358.10 1.60% - - 358.10
3
0次 -
347.80 1.56% - - 347.80
4
28次 42.86%
270.79 1.21% - - 270.79
5
7次 85.71%
241.44 1.08% - - 241.44
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 46.67%
- - 434.23 1.94% -434.23
2
2次 0.00%
- - 350.19 1.57% -350.19
3
3次 100.00%
- - 317.67 1.42% -317.67
4
1次 100.00%
- - 267.01 1.19% -267.01
5
0次 -
- - 195.74 0.88% -195.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 8.15% - 7.00% 256.45
2013-02-21 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:6.39 元  涨跌幅:8.86%   成交量(区间):5954.07万股  成交金额(区间):35687.63万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 46.67%
980.92 2.75% - - 980.92
2
2次 0.00%
445.13 1.25% - - 445.13
3
17次 35.29%
371.85 1.04% - - 371.85
4
3次 66.67%
358.10 1.00% - - 358.10
5
0次 -
351.08 0.98% - - 351.08
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
- - 802.46 2.25% -802.46
2
15次 46.67%
- - 443.02 1.24% -443.02
3
2次 0.00%
- - 395.54 1.11% -395.54
4
3次 100.00%
- - 323.53 0.91% -323.53
5
5次 40.00%
- - 291.38 0.82% -291.38
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 7.03% - 6.32% 251.16