*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2013-03-04 星期一  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:7.87 元  涨跌幅:10.07%   成交量(区间):6113.23万股  成交金额(区间):44741.98万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
25次 32.00%
1295.38 2.90% - - 1295.38
2
17次 35.29%
1007.61 2.25% - - 1007.61
3
2次 50.00%
933.74 2.09% - - 933.74
4
15次 46.67%
816.91 1.83% - - 816.91
5
0次 -
765.51 1.71% - - 765.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
- - 1591.57 3.56% -1591.57
2
15次 46.67%
- - 741.01 1.66% -741.01
3
15次 33.33%
- - 631.78 1.41% -631.78
4
17次 35.29%
- - 530.86 1.19% -530.86
5
0次 -
- - 507.78 1.13% -507.78
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 10.77% - 8.95% 816.14
2013-03-04 星期一  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:7.87 元  涨跌幅:10.07%   成交量:3306.98万股  成交金额:24857.13万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
25次 32.00%
1278.74 5.14% - - 1278.74
2
2次 50.00%
768.01 3.09% - - 768.01
3
0次 -
765.51 3.08% - - 765.51
4
7次 42.86%
661.27 2.66% - - 661.27
5
0次 -
505.74 2.03% - - 505.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
15次 46.67%
- - 669.86 2.69% -669.86
2
15次 33.33%
- - 535.57 2.15% -535.57
3
17次 35.29%
- - 526.66 2.12% -526.66
4
0次 -
- - 507.78 2.04% -507.78
5
1次 100.00%
- - 380.67 1.53% -380.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 16.01% - 10.54% 1358.72