*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2013-06-24 星期一  类型:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票
收盘价:7.17 元  涨跌幅:-5.03%   成交量(区间):1542.37万股  成交金额(区间):11598.42万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 60.00%
429.89 3.71% - - 429.89
2
2次 100.00%
415.73 3.58% - - 415.73
3
1次 0.00%
333.27 2.87% - - 333.27
4
16次 31.25%
286.53 2.47% - - 286.53
5
1次 100.00%
245.28 2.11% - - 245.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 42.86%
- - 1429.03 12.32% -1429.03
2
0次 -
- - 389.05 3.35% -389.05
3
0次 -
- - 376.44 3.25% -376.44
4
1次 100.00%
- - 321.51 2.77% -321.51
5
2次 100.00%
- - 290.60 2.51% -290.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 14.75% - 24.20% -1095.93