*ST南化(600301)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-08-07 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:10.56 元  涨跌幅:4.97%   成交量(区间):1645.92万股  成交金额(区间):16303.14万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
1448.50 8.88% - - 1448.50
2
2次 0.00%
638.18 3.91% - - 638.18
3
3次 0.00%
461.79 2.83% - - 461.79
4
1次 100.00%
460.75 2.83% - - 460.75
5
0次 -
445.88 2.73% - - 445.88
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 50.00%
- - 684.08 4.20% -684.08
2
0次 -
- - 457.83 2.81% -457.83
3
0次 -
- - 402.55 2.47% -402.55
4
1次 100.00%
- - 304.31 1.87% -304.31
5
0次 -
- - 275.95 1.69% -275.95
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 21.19% - 13.03% 1330.39