*ST沈机(000410)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-01-15 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:7.71 元  涨跌幅:9.99%   成交量(区间):2711.00万股  成交金额(区间):19097.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
13次 53.85%
778.78 4.08% 6.16 0.03% 772.62
2
15次 60.00%
697.57 3.65% 0.00 0.00% 697.57
3
8次 37.50%
671.63 3.52% 6.94 0.04% 664.69
4
32次 43.75%
289.92 1.52% 5.46 0.03% 284.46
5
17次 52.94%
282.30 1.48% 234.22 1.23% 48.08
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
14次 57.14%
130.26 0.68% 370.84 1.94% -240.58
2
0次 -
1.54 0.01% 286.07 1.50% -284.53
3
0次 -
0.00 0.00% 251.74 1.32% -251.74
4
32次 46.88%
42.97 0.22% 236.65 1.24% -193.69
5
17次 52.94%
282.30 1.48% 234.22 1.23% 48.08
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2894.97 15.16% 1398.08 7.32% 1496.88