*ST航通(600677)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2016-01-05 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:25.87 元  涨跌幅:9.99%   成交量(区间):13893.15万股  成交金额(区间):342369.06万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
15392.96 4.50% - - 15392.96
2
4次 100.00%
8379.90 2.45% - - 8379.90
3
2次 50.00%
5246.12 1.53% - - 5246.12
4
0次 -
4642.66 1.36% - - 4642.66
5
30次 53.33%
3276.44 0.96% - - 3276.44
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
- - 16087.75 4.70% -16087.75
2
1次 0.00%
- - 7436.03 2.17% -7436.03
3
4次 100.00%
- - 6781.64 1.98% -6781.64
4
1次 100.00%
- - 5579.30 1.63% -5579.30
5
0次 -
- - 3869.32 1.13% -3869.32
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 10.79% - 11.61% -2815.96