*ST美丽(000010)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-10-19 星期四  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.66 元  涨跌幅:10.08%   成交量:3759.36万股  成交金额:24070.13万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
1392.63 5.79% 8.19 0.03% 1384.43
2
42次 40.48%
922.21 3.83% 12.26 0.05% 909.95
3
1次 0.00%
889.14 3.69% 23.78 0.10% 865.36
4
1次 0.00%
665.80 2.77% 0.53 0.00% 665.27
5
40次 47.50%
643.72 2.67% 3.01 0.01% 640.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
43.19 0.18% 692.10 2.88% -648.90
2
4次 25.00%
0.62 0.00% 635.84 2.64% -635.23
3
5次 40.00%
7.72 0.03% 598.07 2.48% -590.35
4
0次 -
0.00 0.00% 566.10 2.35% -566.10
5
0次 -
0.62 0.00% 473.67 1.97% -473.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4565.63 18.97% 3013.55 12.52% 1552.08
2017-10-19 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:6.66 元  涨跌幅:10.08%   成交量(区间):9544.15万股  成交金额(区间):58634.32万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
3223.46 5.50% 0.00 0.00% 3223.46
2
0次 -
2476.18 4.22% 130.11 0.22% 2346.07
3
9次 44.44%
2421.51 4.13% 3.87 0.01% 2417.64
4
0次 -
1392.63 2.38% 12.57 0.02% 1380.06
5
0次 -
1061.94 1.81% 0.00 0.00% 1061.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 0.00%
71.75 0.12% 1411.74 2.41% -1339.99
2
0次 -
3.27 0.01% 803.08 1.37% -799.81
3
0次 -
27.35 0.05% 713.28 1.22% -685.93
4
4次 25.00%
720.57 1.23% 642.23 1.10% 78.34
5
5次 40.00%
601.22 1.03% 600.42 1.02% 0.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11999.87 20.47% 4317.30 7.36% 7682.57