*ST航通(600677)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-12-19 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:9.45 元  涨跌幅:10.01%   成交量(区间):19640.98万股  成交金额(区间):173558.34万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
71次 49.30%
2466.09 1.42% - - 2466.09
2
43次 58.14%
2069.43 1.19% - - 2069.43
3
26次 42.31%
2062.54 1.19% - - 2062.54
4
25次 40.00%
1544.82 0.89% - - 1544.82
5
18次 50.00%
1169.01 0.67% - - 1169.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
43次 58.14%
- - 2185.63 1.26% -2185.63
2
26次 42.31%
- - 2051.21 1.18% -2051.21
3
18次 50.00%
- - 1249.43 0.72% -1249.43
4
0次 -
- - 1011.75 0.58% -1011.75
5
725次 29.52%
- - 996.27 0.57% -996.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 5.37% - 4.32% 1817.61