ST德豪(002005)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-01-13 星期三  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:0.96 元  涨跌幅:-4.95%   成交量(区间):5499.03万股  成交金额(区间):5590.30万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
225.25 4.03% 0.00 0.00% 225.25
2
2次 50.00%
132.00 2.36% 0.00 0.00% 132.00
3
21次 33.33%
115.11 2.06% 108.23 1.94% 6.89
4
1次 100.00%
96.00 1.72% 0.00 0.00% 96.00
5
691次 27.35%
88.10 1.58% 94.45 1.69% -6.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 0.00%
13.65 0.24% 239.07 4.28% -225.41
2
0次 -
4.04 0.07% 187.42 3.35% -183.38
3
14次 14.29%
30.75 0.55% 122.62 2.19% -91.87
4
21次 33.33%
115.11 2.06% 108.23 1.94% 6.89
5
8次 25.00%
22.88 0.41% 105.62 1.89% -82.74
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 727.78 13.02% 857.40 15.34% -129.62