ST新光(002147)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-05-09 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.79 元  涨跌幅:-5.10%   成交量(区间):5821.00万股  成交金额(区间):17285.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 25.00%
410.98 2.38% 0.00 0.00% 410.98
2
0次 -
398.80 2.31% 0.00 0.00% 398.80
3
1次 100.00%
254.09 1.47% 159.07 0.92% 95.02
4
713次 36.47%
194.43 1.12% 171.92 0.99% 22.52
5
3次 66.67%
154.19 0.89% 2.41 0.01% 151.78
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 16.67%
0.00 0.00% 725.37 4.20% -725.37
2
0次 -
0.32 0.00% 533.62 3.09% -533.30
3
7次 14.29%
1.71 0.01% 295.23 1.71% -293.52
4
7次 57.14%
116.15 0.67% 234.67 1.36% -118.52
5
2次 50.00%
92.83 0.54% 188.83 1.09% -96.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1623.52 9.39% 2311.13 13.37% -687.61