*ST百特(002323)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-08-15 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.38 元  涨跌幅:5.34%   成交量(区间):11933.53万股  成交金额(区间):15181.49万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
46次 54.35%
610.70 4.02% 661.97 4.36% -51.27
2
10次 60.00%
529.11 3.49% 0.00 0.00% 529.11
3
62次 48.39%
508.39 3.35% 530.58 3.49% -22.19
4
0次 -
284.95 1.88% 16.66 0.11% 268.29
5
29次 68.97%
269.33 1.77% 280.65 1.85% -11.32
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
46次 54.35%
610.70 4.02% 661.97 4.36% -51.27
2
62次 48.39%
508.39 3.35% 530.58 3.49% -22.19
3
1次 0.00%
0.02 0.00% 493.23 3.25% -493.21
4
31次 48.39%
1.23 0.01% 374.91 2.47% -373.68
5
1次 100.00%
82.73 0.54% 286.41 1.89% -203.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2286.47 15.06% 2644.42 17.42% -357.95
2018-08-15 星期三  类型:连续三个交易日,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍
收盘价:1.38 元  涨跌幅:5.34%   成交量(区间):11933.53万股  成交金额(区间):15181.49万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
46次 54.35%
610.70 4.02% 661.97 4.36% -51.27
2
10次 60.00%
529.11 3.49% 0.00 0.00% 529.11
3
62次 48.39%
508.39 3.35% 530.58 3.49% -22.19
4
0次 -
284.95 1.88% 16.66 0.11% 268.29
5
29次 68.97%
269.33 1.77% 280.65 1.85% -11.32
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
46次 54.35%
610.70 4.02% 661.97 4.36% -51.27
2
62次 48.39%
508.39 3.35% 530.58 3.49% -22.19
3
1次 0.00%
0.02 0.00% 493.23 3.25% -493.21
4
31次 48.39%
1.23 0.01% 374.91 2.47% -373.68
5
1次 100.00%
82.73 0.54% 286.41 1.89% -203.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2286.47 15.06% 2644.42 17.42% -357.95