*ST尤夫(002427)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-08-15 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:7.50 元  涨跌幅:5.04%   成交量(区间):936.86万股  成交金额(区间):6830.08万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 50.00%
649.61 9.51% 0.00 0.00% 649.61
2
69次 34.78%
560.52 8.21% 152.27 2.23% 408.24
3
30次 26.67%
535.50 7.84% 562.50 8.24% -27.00
4
0次 -
406.66 5.95% 0.00 0.00% 406.66
5
70次 30.00%
355.53 5.21% 20.50 0.30% 335.03
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
30次 26.67%
535.50 7.84% 562.50 8.24% -27.00
2
1次 0.00%
29.68 0.43% 220.05 3.22% -190.37
3
2次 50.00%
36.35 0.53% 216.00 3.16% -179.65
4
2次 100.00%
30.78 0.45% 204.05 2.99% -173.27
5
1次 100.00%
0.00 0.00% 201.42 2.95% -201.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2604.63 38.13% 1576.80 23.09% 1027.83