*ST尤夫(002427)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-05-22 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:9.89 元  涨跌幅:4.99%   成交量(区间):2716.72万股  成交金额(区间):24886.79万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
13次 69.23%
1092.22 4.39% 6.83 0.03% 1085.39
2
13次 46.15%
934.28 3.75% 0.00 0.00% 934.28
3
20次 50.00%
863.00 3.47% 6.55 0.03% 856.45
4
25次 44.00%
696.23 2.80% 0.00 0.00% 696.23
5
9次 33.33%
633.58 2.55% 195.88 0.79% 437.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
35次 48.57%
5.10 0.02% 912.92 3.67% -907.82
2
12次 50.00%
4.93 0.02% 742.11 2.98% -737.18
3
19次 42.11%
0.00 0.00% 731.84 2.94% -731.84
4
134次 46.27%
1.98 0.01% 711.13 2.86% -709.15
5
0次 -
0.00 0.00% 569.06 2.29% -569.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4231.32 17.00% 3876.32 15.58% 355.01