*ST尤夫(002427)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-12-06 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:15.75 元  涨跌幅:5.00%   成交量(区间):1995.00万股  成交金额(区间):30370.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 42.86%
3318.80 10.93% 42.10 0.14% 3276.70
2
30次 70.00%
1827.28 6.02% 386.92 1.27% 1440.36
3
13次 53.85%
1108.92 3.65% 973.71 3.21% 135.21
4
12次 75.00%
916.30 3.02% 959.88 3.16% -43.58
5
3次 33.33%
510.15 1.68% 0.00 0.00% 510.15
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
13次 53.85%
1108.92 3.65% 973.71 3.21% 135.21
2
12次 75.00%
916.30 3.02% 959.88 3.16% -43.58
3
0次 -
2.97 0.01% 557.25 1.83% -554.28
4
0次 -
39.37 0.13% 473.09 1.56% -433.72
5
9次 44.44%
81.06 0.27% 434.81 1.43% -353.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7804.85 25.70% 3827.76 12.60% 3977.09