*ST信威(600485)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-02-06 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.99 元  涨跌幅:-4.78%   成交量(区间):30728.98万股  成交金额(区间):65158.72万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
702次 36.32%
1322.72 2.03% - - 1322.72
2
612次 35.62%
1176.53 1.81% - - 1176.53
3
12次 66.67%
564.07 0.87% - - 564.07
4
125次 32.80%
535.49 0.82% - - 535.49
5
37次 43.24%
471.37 0.72% - - 471.37
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
612次 35.62%
- - 1412.36 2.17% -1412.36
2
702次 36.32%
- - 1131.72 1.74% -1131.72
3
125次 32.80%
- - 695.18 1.07% -695.18
4
2次 0.00%
- - 689.65 1.06% -689.65
5
6次 50.00%
- - 547.47 0.84% -547.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 6.25% - 6.87% -406.20