ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-04-22 星期三  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.41 元  涨跌幅:10.06%   成交量:10470.84万股  成交金额:97051.75万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
4666.97 4.81% - - 4666.97
2
1次 0.00%
3804.49 3.92% - - 3804.49
3
4次 50.00%
3791.80 3.91% - - 3791.80
4
15次 20.00%
3022.43 3.11% - - 3022.43
5
9次 33.33%
2991.61 3.08% - - 2991.61
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 50.00%
- - 3674.32 3.79% -3674.32
2
5次 40.00%
- - 2791.88 2.88% -2791.88
3
0次 -
- - 2739.51 2.82% -2739.51
4
1次 0.00%
- - 2598.53 2.68% -2598.53
5
1次 100.00%
- - 1653.24 1.70% -1653.24
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 18.83% - 13.87% 4819.82