*ST商城(600306)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-05-25 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:25.24 元  涨跌幅:-1.33%   成交量(区间):3276.17万股  成交金额(区间):84441.71万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 25.00%
4212.56 4.99% - - 4212.56
2
3次 33.33%
4204.63 4.98% - - 4204.63
3
7次 71.43%
1648.25 1.95% - - 1648.25
4
634次 44.48%
1402.15 1.66% - - 1402.15
5
23次 34.78%
900.39 1.07% - - 900.39
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
- - 5800.61 6.87% -5800.61
2
6次 16.67%
- - 4280.64 5.07% -4280.64
3
634次 44.48%
- - 3165.88 3.75% -3165.88
4
11次 36.36%
- - 2667.82 3.16% -2667.82
5
0次 -
- - 1897.68 2.25% -1897.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 14.65% - 21.09% -5444.66