*ST商城(600306)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2015-12-25 星期五  类型:换手率达20%的证券
收盘价:32.18 元  涨跌幅:10.02%   成交量:4529.38万股  成交金额:138511.28万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
634次 44.48%
10123.41 7.31% - - 10123.41
2
634次 44.48%
9178.33 6.63% - - 9178.33
3
25次 48.00%
4451.98 3.21% - - 4451.98
4
634次 44.48%
4137.25 2.99% - - 4137.25
5
1次 0.00%
3646.89 2.63% - - 3646.89
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
45次 28.89%
- - 5329.58 3.85% -5329.58
2
0次 -
- - 3509.66 2.53% -3509.66
3
3次 0.00%
- - 3252.65 2.35% -3252.65
4
2次 50.00%
- - 3046.93 2.20% -3046.93
5
4次 25.00%
- - 2977.97 2.15% -2977.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 22.77% - 13.08% 13421.08
2015-12-25 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:32.18 元  涨跌幅:10.02%   成交量(区间):10608.79万股  成交金额(区间):316314.08万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 40.00%
15150.40 4.79% - - 15150.40
2
634次 44.48%
11001.50 3.48% - - 11001.50
3
634次 44.48%
9178.33 2.90% - - 9178.33
4
634次 44.48%
8409.43 2.66% - - 8409.43
5
0次 -
7983.79 2.52% - - 7983.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 66.67%
- - 8705.03 2.75% -8705.03
2
3次 0.00%
- - 8201.97 2.59% -8201.97
3
0次 -
- - 7330.22 2.32% -7330.22
4
4次 25.00%
- - 6264.16 1.98% -6264.16
5
1次 100.00%
- - 6000.22 1.90% -6000.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 16.35% - 11.54% 15221.85