*ST津滨(000897)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-04-07 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:5.73 元  涨跌幅:3.06%   成交量(区间):50677.00万股  成交金额(区间):279450.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
6次 50.00%
3185.23 1.14% 3336.12 1.19% -150.88
2
3次 33.33%
2767.01 0.99% 2878.31 1.03% -111.30
3
0次 -
2325.85 0.83% 2268.10 0.81% 57.75
4
0次 -
2103.25 0.75% 2260.51 0.81% -157.26
5
1次 100.00%
1770.80 0.63% 2754.66 0.99% -983.86
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 60.00%
186.57 0.07% 3884.40 1.39% -3697.83
2
6次 50.00%
3185.23 1.14% 3336.12 1.19% -150.88
3
3次 33.33%
2767.01 0.99% 2878.31 1.03% -111.30
4
1次 100.00%
1770.80 0.63% 2754.66 0.99% -983.86
5
0次 -
2325.85 0.83% 2268.10 0.81% 57.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12338.71 4.42% 17382.09 6.22% -5043.38
2017-04-07 星期五  类型:振幅值达15%的证券
收盘价:5.73 元  涨跌幅:3.06%   成交量:23909.00万股  成交金额:135107.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1次 100.00%
1768.29 1.31% 2.04 0.00% 1766.24
2
343次 48.98%
1307.28 0.97% 0.00 0.00% 1307.28
3
0次 -
1097.65 0.81% 9.72 0.01% 1087.93
4
0次 -
1041.04 0.77% 19.57 0.01% 1021.48
5
1次 100.00%
885.78 0.66% 7.07 0.01% 878.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
5次 60.00%
55.45 0.04% 3836.88 2.84% -3781.43
2
3次 33.33%
14.77 0.01% 2865.49 2.12% -2850.72
3
1次 100.00%
9.76 0.01% 1909.86 1.41% -1900.09
4
0次 -
5.53 0.00% 1730.62 1.28% -1725.09
5
3次 33.33%
17.59 0.01% 1688.24 1.25% -1670.66
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6203.14 4.59% 12069.49 8.93% -5866.35