ST庞大(601258)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2017-05-17 星期三  类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:3.37 元  涨跌幅:10.13%   成交量:17074.99万股  成交金额:57365.72万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 100.00%
8555.25 14.91% - - 8555.25
2
39次 35.90%
3828.96 6.67% - - 3828.96
3
4次 50.00%
3368.90 5.87% - - 3368.90
4
25次 76.00%
2909.79 5.07% - - 2909.79
5
1次 0.00%
2693.96 4.70% - - 2693.96
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 66.67%
- - 1820.17 3.17% -1820.17
2
0次 -
- - 1432.28 2.50% -1432.28
3
0次 -
- - 1348.00 2.35% -1348.00
4
18次 50.00%
- - 1197.06 2.09% -1197.06
5
3次 0.00%
- - 1100.69 1.92% -1100.69
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 37.23% - 12.02% 14458.67