*ST金钰(600086)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-02-21 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
收盘价:4.50 元  涨跌幅:10.02%   成交量(区间):27571.36万股  成交金额(区间):115721.48万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
12次 25.00%
2080.30 1.80% - - 2080.30
2
0次 -
1944.18 1.68% - - 1944.18
3
11次 45.45%
1558.83 1.35% - - 1558.83
4
21次 57.14%
1129.00 0.98% - - 1129.00
5
690次 34.93%
1027.18 0.89% - - 1027.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
12次 25.00%
- - 2288.84 1.98% -2288.84
2
6次 50.00%
- - 1966.08 1.70% -1966.08
3
11次 45.45%
- - 1788.43 1.55% -1788.43
4
21次 47.62%
- - 1279.26 1.11% -1279.26
5
33次 48.48%
- - 1127.63 0.97% -1127.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 6.69% - 7.30% -710.73