*ST金钰(600086)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-03-06 星期三  类型:振幅值达15%的证券
收盘价:6.56 元  涨跌幅:10.07%   成交量:19207.48万股  成交金额:119294.73万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
690次 34.93%
1891.49 1.59% - - 1891.49
2
50次 42.00%
1176.53 0.99% - - 1176.53
3
37次 29.73%
1030.20 0.86% - - 1030.20
4
44次 22.73%
600.11 0.50% - - 600.11
5
31次 41.94%
569.21 0.48% - - 569.21
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
12次 58.33%
- - 2379.61 1.99% -2379.61
2
57次 42.11%
- - 1914.54 1.60% -1914.54
3
690次 34.93%
- - 1630.56 1.37% -1630.56
4
4次 0.00%
- - 1286.96 1.08% -1286.96
5
37次 43.24%
- - 1180.09 0.99% -1180.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 4.42% - 7.03% -3124.24