*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-03-15 星期五  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.90 元  涨跌幅:-9.69%   成交量:14731.00万股  成交金额:105846.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
35次 20.00%
1202.32 1.14% 1166.01 1.10% 36.31
2
60次 28.33%
1055.16 1.00% 838.46 0.79% 216.70
3
853次 28.49%
1053.62 1.00% 1651.52 1.56% -597.90
4
25次 40.00%
867.10 0.82% 379.22 0.36% 487.88
5
12次 16.67%
803.83 0.76% 5.24 0.00% 798.59
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
51次 39.22%
0.07 0.00% 3875.07 3.66% -3874.99
2
853次 28.49%
1053.62 1.00% 1651.52 1.56% -597.90
3
35次 20.00%
1202.32 1.14% 1166.01 1.10% 36.31
4
2次 0.00%
45.19 0.04% 1019.84 0.96% -974.66
5
0次 -
1.23 0.00% 961.30 0.91% -960.07
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5028.52 4.75% 9896.65 9.35% -4868.13