*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-05-21 星期二  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.59 元  涨跌幅:-5.13%   成交量(区间):3868.00万股  成交金额(区间):11002.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
8次 25.00%
239.03 2.17% 0.00 0.00% 239.03
2
850次 29.53%
209.12 1.90% 68.35 0.62% 140.77
3
7次 42.86%
120.18 1.09% 9.25 0.08% 110.93
4
34次 17.65%
99.62 0.91% 85.81 0.78% 13.81
5
718次 29.67%
98.39 0.89% 35.52 0.32% 62.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 3420.90 31.09% -3420.90
2
0次 -
0.08 0.00% 217.19 1.97% -217.11
3
6次 33.33%
0.00 0.00% 172.28 1.57% -172.28
4
1次 0.00%
0.00 0.00% 148.50 1.35% -148.50
5
1次 0.00%
0.16 0.00% 144.88 1.32% -144.71
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 766.59 6.97% 4302.68 39.11% -3536.09