*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-09-10 星期二  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.00 元  涨跌幅:5.26%   成交量(区间):1335.52万股  成交金额(区间):2474.62万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
28次 28.57%
308.57 12.47% 0.52 0.02% 308.05
2
5次 40.00%
187.99 7.60% 0.00 0.00% 187.99
3
3次 0.00%
171.81 6.94% 0.00 0.00% 171.81
4
13次 61.54%
109.88 4.44% 113.49 4.59% -3.61
5
15次 40.00%
97.87 3.95% 0.00 0.00% 97.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
13次 61.54%
109.88 4.44% 113.49 4.59% -3.61
2
4次 75.00%
0.00 0.00% 112.10 4.53% -112.10
3
2次 100.00%
0.00 0.00% 99.40 4.02% -99.40
4
4次 75.00%
0.00 0.00% 91.27 3.69% -91.27
5
0次 -
0.00 0.00% 58.25 2.35% -58.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 876.11 35.40% 475.02 19.20% 401.09