ST金贵(002716)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-11-04 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.45 元  涨跌幅:-5.04%   成交量(区间):11452.99万股  成交金额(区间):28946.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 42.86%
541.95 1.87% 544.77 1.88% -2.82
2
44次 36.36%
520.91 1.80% 2.77 0.01% 518.14
3
866次 29.68%
488.60 1.69% 289.27 1.00% 199.33
4
799次 46.81%
483.52 1.67% 0.00 0.00% 483.52
5
22次 45.45%
348.30 1.20% 95.92 0.33% 252.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 42.86%
541.95 1.87% 544.77 1.88% -2.82
2
7次 28.57%
13.33 0.05% 482.44 1.67% -469.11
3
0次 -
0.00 0.00% 410.13 1.42% -410.13
4
866次 29.68%
488.60 1.69% 289.27 1.00% 199.33
5
0次 -
258.09 0.89% 261.52 0.90% -3.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2654.70 9.17% 2086.82 7.21% 567.88