*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-01-08 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.28 元  涨跌幅:5.07%   成交量(区间):3460.67万股  成交金额(区间):7454.04万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
35次 40.00%
258.38 3.47% 137.71 1.85% 120.67
2
28次 28.57%
225.72 3.03% 0.00 0.00% 225.72
3
20次 40.00%
207.00 2.78% 221.00 2.96% -14.00
4
12次 16.67%
204.34 2.74% 66.14 0.89% 138.20
5
1次 0.00%
198.94 2.67% 101.36 1.36% 97.58
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
20次 40.00%
207.00 2.78% 221.00 2.96% -14.00
2
8次 37.50%
179.52 2.41% 188.43 2.53% -8.91
3
5次 40.00%
175.00 2.35% 181.96 2.44% -6.96
4
0次 -
133.02 1.78% 137.92 1.85% -4.90
5
35次 40.00%
258.38 3.47% 137.71 1.85% 120.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1581.91 21.22% 1034.51 13.88% 547.40