*ST东网(002175)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-01-23 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.28 元  涨跌幅:5.07%   成交量(区间):5654.35万股  成交金额(区间):12444.25万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
8次 25.00%
2085.46 16.76% 0.00 0.00% 2085.46
2
1次 0.00%
442.15 3.55% 25.63 0.21% 416.52
3
9次 22.22%
299.91 2.41% 6.06 0.05% 293.86
4
44次 36.36%
202.19 1.62% 8.21 0.07% 193.98
5
1次 0.00%
195.93 1.57% 0.00 0.00% 195.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.88 0.01% 413.54 3.32% -412.66
2
5次 20.00%
16.12 0.13% 215.48 1.73% -199.36
3
5次 40.00%
0.00 0.00% 215.00 1.73% -215.00
4
0次 -
191.56 1.54% 211.05 1.70% -19.49
5
0次 -
0.00 0.00% 164.50 1.32% -164.50
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3434.21 27.60% 1259.47 10.12% 2174.74
2020-01-23 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.28 元  涨跌幅:5.07%   成交量(区间):5654.00万股  成交金额(区间):12444.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
8次 25.00%
2085.46 16.76% 0.00 0.00% 2085.46
2
1次 0.00%
442.15 3.55% 25.63 0.21% 416.52
3
9次 22.22%
299.91 2.41% 6.06 0.05% 293.86
4
44次 36.36%
202.19 1.62% 8.21 0.07% 193.98
5
1次 0.00%
195.93 1.57% 0.00 0.00% 195.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.88 0.01% 413.54 3.32% -412.66
2
5次 20.00%
16.12 0.13% 215.48 1.73% -199.36
3
5次 40.00%
0.00 0.00% 215.00 1.73% -215.00
4
0次 -
191.56 1.54% 211.05 1.70% -19.49
5
0次 -
0.00 0.00% 164.50 1.32% -164.50
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3434.21 27.60% 1259.47 10.12% 2174.74