*ST天马(002122)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-06-28 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.05 元  涨跌幅:5.13%   成交量(区间):7854.14万股  成交金额(区间):15398.35万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
69次 34.78%
1609.32 10.45% 0.44 0.00% 1608.88
2
13次 53.85%
975.00 6.33% 0.00 0.00% 975.00
3
7次 14.29%
758.98 4.93% 797.90 5.18% -38.92
4
48次 37.50%
500.54 3.25% 34.95 0.23% 465.59
5
18次 16.67%
407.46 2.65% 0.00 0.00% 407.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
7次 14.29%
758.98 4.93% 797.90 5.18% -38.92
2
417次 39.81%
0.00 0.00% 673.95 4.38% -673.95
3
12次 33.33%
2.00 0.01% 182.45 1.18% -180.44
4
0次 -
0.00 0.00% 168.45 1.09% -168.45
5
417次 39.81%
0.00 0.00% 149.18 0.97% -149.18
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4253.30 27.62% 2007.32 13.04% 2245.98