*ST天马(002122)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-08-14 星期三  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.03 元  涨跌幅:5.18%   成交量(区间):1839.37万股  成交金额(区间):3552.41万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
207.85 5.85% 213.48 6.01% -5.63
2
1次 0.00%
107.46 3.02% 0.00 0.00% 107.46
3
4次 25.00%
93.85 2.64% 94.23 2.65% -0.38
4
33次 42.42%
84.73 2.39% 88.53 2.49% -3.80
5
8次 50.00%
81.46 2.29% 12.65 0.36% 68.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
2次 50.00%
207.85 5.85% 213.48 6.01% -5.63
2
5次 60.00%
0.00 0.00% 189.89 5.35% -189.89
3
4次 25.00%
93.85 2.64% 94.23 2.65% -0.38
4
33次 42.42%
84.73 2.39% 88.53 2.49% -3.80
5
0次 -
0.50 0.01% 76.87 2.16% -76.38
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 575.84 16.21% 675.65 19.02% -99.81