*ST天马(002122)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2018-08-30 星期四  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.90 元  涨跌幅:4.97%   成交量(区间):10818.47万股  成交金额(区间):19209.59万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 0.00%
542.74 2.83% 571.11 2.97% -28.36
2
35次 34.29%
513.40 2.67% 538.20 2.80% -24.80
3
59次 35.59%
366.12 1.91% 5.34 0.03% 360.77
4
5次 20.00%
286.39 1.49% 49.99 0.26% 236.40
5
11次 9.09%
274.23 1.43% 2.94 0.02% 271.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
3次 0.00%
0.79 0.00% 819.09 4.26% -818.30
2
3次 0.00%
542.74 2.83% 571.11 2.97% -28.36
3
35次 34.29%
513.40 2.67% 538.20 2.80% -24.80
4
13次 38.46%
8.59 0.04% 386.23 2.01% -377.63
5
0次 -
136.88 0.71% 331.00 1.72% -194.11
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2129.14 11.08% 2703.90 14.08% -574.76