*ST索菱(002766)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-05-25 星期一  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.20 元  涨跌幅:4.92%   成交量(区间):1034.38万股  成交金额(区间):3073.59万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
28次 21.43%
155.08 5.05% 175.39 5.71% -20.31
2
6次 16.67%
100.03 3.25% 4.66 0.15% 95.37
3
1次 100.00%
96.85 3.15% 0.00 0.00% 96.85
4
15次 53.33%
95.83 3.12% 8.56 0.28% 87.27
5
2次 50.00%
89.11 2.90% 59.97 1.95% 29.14
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
28次 21.43%
155.08 5.05% 175.39 5.71% -20.31
2
0次 -
0.00 0.00% 96.00 3.12% -96.00
3
2次 0.00%
44.19 1.44% 93.12 3.03% -48.93
4
5次 60.00%
0.77 0.03% 82.80 2.69% -82.03
5
0次 -
0.00 0.00% 77.86 2.53% -77.86
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 581.85 18.93% 598.35 19.47% -16.50